Vårt program

 

Nordre Aker MDG har valgt å slutte seg til Valgprogram for Oslo MDG 2019-23. Dette programmet finner du under politikk på https://oslo.mdg.no/.

På årsmøtet i Nordre Aker MDG ble det vedtatt at Nordre Aker MDG i tillegg skal jobbe for noen enkeltsaker som er viktige i Bydelen. Disse beskrives i det følgende.

 

 

MDG NORDRE AKER VIL HA EN HELHETLIG OG MILJØVENNLIG PLAN FOR FORTETTING
I BYDELEN VÅR
Det bygges og planlegges og bygge mye i bydelen vår. Nordre Aker MDG er kritisk til utbygging som bygger ned natur, elveløp, tar lys og luft og som har innvirkning på barn og unge, som for eksempel utbygging i nærheten av skoler. Vi vil ivareta de parkene og friluftsområdene vi har i bydelen og stå på for vern av Akerselva miljøpark.

 

MDG NORDRE AKER VIL HA MER TIL BARN OG UNGE I BYDELEN
Nordre Aker er så heldig at vi har flere flotte sportsklubber. Det spilles håndball, bandy og
fotball. Det løpes orientering, på ski og vi har speidergrupper. Vi har også et skatemiljø og
mange flotte og kreative ungdommer. Vi er en bydel i vekst, men hvor mye av Oslos felles
goder kommer våre unge til gode? Vi har fire fotballklubber i bydelen vår, men ikke nok
spilleplass. Nordre Aker MDG vil jobbe for at barn og unge i bydelen skal få vel så gode
muligheter til å drive sin sport og dyrke sine interesser som andre.

 

MDG NORDRE AKER VIL HA UTVIDET KOLLEKTIVTILBUD TIL MARIDALEN, GREFSENKOLLEN OG SØRBRÅTEN

Nordre Aker MDG vil sikre tilgjengeligheten til naturen, og øke antall bussavganger til Solemskogen, Grefsenkollen og Sørbråten. Naturen er for alle-hver dag-hele dagen.

 

MDG NODRE AKER VIL HA BEDRE TILRETTELEGGING FOR BILDELING I YTRE BY

Nordre Aker MDG vil sikre bilkollektivenes tilgang på reserverte biloppstillingsplasser og ladeplasser i hele
Nordre Aker, også utenfor ring 3.

 

MDG NORDRE AKER VIL HA MILJØVENNLIG OMLEGGING AV DET BYNÆRE LANDBRUKET

I konvensjonelt jordbruk er det vanlig å sprøyte med glyfosat (som i Roundup). I Oslo og bydelen vår ønsker vi at bøndene bruker andre utprøvde metoder i sin drift, så vi slipper sprøyting rundt drikkevannskilden vår. Det er stor usikkerhet knyttet til de helsemessige konsekvensene av glyfosat med hensyn til blant annet kreft og endring i arveanlegget. Nyere forskning viser at stoffet bryter ned bienes immunforsvar så de blir syke.* Vi ønsker ikke at det sprøytes med dette middelet på korn rett før det høstes for at det skal modne. Da er det større saNnsynlighet for at sprøyterester følger med kornet videre i foredlingen og ingen vet hva det kan gjøre med menneskers helse. Nordre Aker MDG vil jobbe for at Nordre Aker og de andre bydelene med landbruk i Oslo har en miljø- og helsevennlig landbrukspraksis uten bruk av sprøytemidler. Nordre Aker MDG vil jobbe for at kommunen forbyr sprøyting på sine grøntarealer for å være føre var heller enn å være etterpåkloke.

 

MDG NORDRE AKER VIL HA KRAV TIL ALLE NYBYGG OM SOLCELLEPANEL OG GRØNNE TAK

 

MDG NORDRE AKER VIL HA FLERE PARSELLHAGER I OMRÅDER I NORDRE AKER HVOR DET IKKE ER VILLABEBYGGELSE, HERUNDER VED SKOLER OG BARNEHAGER